1.- Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens?


De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is DECO ONLINE , S.L. (hierna "365BureauStoel"), met N.I.F.: B-65686651 en zetel te Ctra. de Barcelona, 30-40 Ronda Sur 1-13, Barcelona, Barbera del Vallès, 08210 

Wij informeren u dat deze Website (hierna de "Website"), eigendom van 365BureauStoel is..

De toegang tot en/of het gebruik van de Website geeft u de voorwaarde van Gebruiker (vanaf nu de "Gebruiker"), en impliceert de aanvaarding, vanaf deze toegang en/of dit gebruik, van dit Privacybeleid.

De gebruiker kan contact opnemen met 365BureauStoel op het volgende e-mailadres: [email protected]2.- Waarom heeft 365BureauStoel het recht om gegevensverwerking uit te voeren?


365BureauStoel heeft het recht om uw gegevens te verwerken om haar diensten te kunnen leveren.

Tevens heeft 365BureauStoel het recht om uw gegevens te verwerken op basis van de toestemming die aan de Gebruiker wordt gevraagd of op basis van een legitiem belang, indien van toepassing..

365BureauStoel neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens heel serieus. Daarom worden uw persoonsgegevens veilig bewaard en met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Dit Privacybeleid regelt de toegang tot en het gebruik van de dienst (hierna de "Dienst") die 365BureauStoel ter beschikking stelt aan de Gebruiker die geïnteresseerd is in de diensten.

In die zin zijn de door 365BureauStoel gebruikte legitimatievoorwaarden voor de behandeling van de gegevens van de gebruikers:

  1. De uitvoering van het contract.

  1. De toestemming van de gebruiker voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de in elk geval gespecificeerde doeleinden.

  1. Het legitieme belang, indien van toepassing.3.- Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door 365BureauStoel?


Uw persoonsgegevens die door 365BureauStoel worden verzameld, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt, in overeenstemming met de toestemming die in het bijbehorende registratieformulier is gegeven:


3.1 De dienstlevering van 365BureauStoel.

Om de door de gebruiker gevraagde dienst te kunnen verlenen, zal 365BureauStoel de persoonsgegevens die zijn verkregen uit de informatie die de gebruiker aan 365BureauStoel verstrekt, moeten verwerken.

Wij informeren u dat 365BureauStoel proactief is in het beschermen van uw privacy en persoonsgegevens en, in het bijzonder, speciaal beschermde gegevens met betrekking tot uw gezondheid.3.2 Het verzenden van commerciële mededelingen en/of nieuwsbrieven door 365BureauStoel.

Indien de Gebruiker hiermee heeft ingestemd, kunnen zijn persoonsgegevens worden gebruikt om hem/haar per brief, telefoon, e-mail, SMS/MMS of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel, commerciële communicatie of informatie van 365BureauStoel te sturen.4.- Waarachtigheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens en gegevens van minderjarigenDe Gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens juist zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in 365BureauStoel De Gebruiker zal in ieder geval verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de verstrekte gegevens, waarbij 365BureauStoel zich het recht voorbehoudt om elke Gebruiker die onjuiste informatie heeft verstrekt uit te sluiten van de geregistreerde Diensten, zonder afbreuk te doen aan andere handelingen die in de wet kunnen worden gesteld.5.-Bewaring van gegevens


De verstrekte persoonsgegevens worden door 365BureauStoel bewaard zolang de Gebruiker niet aangeeft om de diensten van 365BureauStoel,op te zeggen, en dit met het oog op het ontvangen van informatie over de diensten van het bedrijf. Vervolgens zal 365BureauStoel indien nodig, de informatie gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen blokkeren.6.- Gebruikersrechten met betrekking tot uw gegevens


De Gebruikerheeft het recht op

  1. iToegang tot zijn persoonlijke gegevens.

  1. Verzoek om correctie van onjuiste gegevens.

  1. Verzoek om de onderdrukking ervan.

  1. Verzoek om beperking van de behandeling van zijn gegevens.

  1. Verzet tegen de verwerking van zijn gegevens.

  1. Verzoek om draagbaarheid.

  1. Niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele beslissingen.

De Gebruiker kan al deze rechten uitoefenen op het volgende e-mailadres info@stoelmania.nl met vermelding van de reden van zijn verzoek en een kopie van zijn identiteitsbewijs.

De Gebruiker kan zijn verzoek ook per post naar het volgende adres sturen:

DECO ONLINE , S.L.

N.I.F. B-65686651

Ctra. de Barcelona, 30-40 Ronda Sur 1-13, Barcelona, Barbera del Vallès, 08210 

Onverminderd andere administratieve rechtsmiddelen of gerechtelijke stappen, heeft de gebruiker het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk heeft, indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de regelgeving en indien hij niet tevreden is met de uitoefening van zijn rechten. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de eiser over de voortgang en het resultaat van de klacht.7.- Gegevensbeveiliging


De bescherming van de privacy en persoonsgegevens van de gebruikers is voor 365BureauStoel .van groot belang. Daarom doet , 365BureauStoel alles wat in haar macht ligt om te voorkomen dat uw gegevens oneigenlijk worden gebruikt, zodat alleen bevoegd personeel er toegang toe heeft.

365BureauStoel handhaaft het veiligheidsniveau van de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving en heeft alle technische middelen die het tot zijn beschikking heeft om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van gegevens die de gebruiker via de website verstrekt, te voorkomen, zonder afbreuk te doen aan het feit dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn.

365BureauStoel verbindt zich ertoe de verplichting tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens na te leven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alsook een veilige behandeling te bieden bij de opdrachten en internationale doorgiften van gegevens die zich in voorkomend geval kunnen voordoen.

Voor de diensten van de website die registratie als gebruiker vereisen, moet een wachtwoord worden gekozen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord, evenals voor alle activiteiten die plaatsvinden tijdens de sessie die met zijn/haar naam en wachtwoord is gestart.

De Gebruiker gaat ermee akkoord 365BureauStoel zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord of van elke andere inbreuk op de beveiliging. 365BureauStoel is niet verantwoordelijk voor schade of verlies dat kan ontstaan door het niet nakomen van deze verplichting door de gebruiker.8.-Wijzigingen


365BureauStoel behoudt zich het recht voor om haar Privacybeleid te allen tijde te herzien. Controleer daarom regelmatig dit Privacybeleid voor de meest recente versie.

Eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid zullen echter aan de Gebruiker worden meegedeeld.9.- Links naar websites


De website van 365BureauStoel kan links bevatten naar websites van derden. 365BureauStoel kan niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop deze bedrijven omgaan met de bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens, dus we raden u aan om de verklaringen over het privacybeleid van deze websites die geen eigendom zijn van 365BureauStoel met betrekking tot het gebruik, de verwerking en de bescherming van persoonlijke gegevens zorgvuldig te lezen.

De voorwaarden die door deze websites worden aangeboden zijn mogelijk niet dezelfde als die van 365BureauStoel..10.- Vragen


Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw gegevens, kunt u per e-mail contact opnemen met 365BureauStoel op het volgende adres: [email protected]11.- Aanvaarding en toestemming


De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en de verwerking ervan door 365BureauStoel, te aanvaarden en ermee in te stemmen, op de wijze en voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld.