banner-aviso-legal.jpg

WETTELIJKE KENNISGEVING

DECO ONLINE S.L.

CIF: B-65686651

Adres Ctra. de Barcelona, 30-40 Ronda Sur 1-13, Barcelona, Barbera del Vallès, 08210 

E-mail [email protected]

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42907, folio 0206, Hoja B 418477

 

1.- Recht op informatie


Wij lichten u in dat deze website eigendom is vanDECO ONLINE S.L., (hierna, "365BureauStoel"),met N.I.F. [Spaans Fiscaal Identificatienummer] B-65686651 en maatschappelijke zetel te Carretera de Barcelona, 34-40, CP 0210, Barbera del Vallés, Barcelona.

Door tot deze website toe te treden en/of er gebruik van te maken, neemt u de hoedanigheid van gebruiker aan en aanvaardt u, op basis van deze toegang en/of dit gebruik, onderhavige Wettelijke Kennisgeving.

De gebruiker (hierna de "Gebruiker")kan contact opnemen met 365BureauStoel via het volgende e-mailadres: [email protected]2.- Gebruik van de Website


De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich wat betreft het gebruik van de Website van 365BureauStoel (de "Sitio Web"). Website De Website kan toegang verlenen tot een veelheid van teksten, grafieken, tekeningen, ontwerpen, foto's, multimedia-inhoud en informatie (hierna de "Inhoud") die toebehoren aan 365BureauStoel of aan derden waartoe de Gebruiker toegang kan hebben.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de via de Website aangeboden Inhoud en Diensten op gepaste wijze te gebruiken en, bij wijze van illustratie, maar niet beperkt tot, deze niet te gebruiken met de volgende doeleinden:

  1. Het begaan van activiteiten die onrechtmatig, onwettig of in strijd met de goede trouw en de openbare orde zijn.

  1. Het veroorzaken van schade aan de fysieke of logische systemen van de Website van 365BureauStoel, haar leveranciers of derden.

  1. Het invoeren of verspreiden over het netwerk van computervirussen of enige andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.

  1. Het proberen toegang te verkrijgen tot de gegevens van 365BureauStoel, derden of andere gebruikers, deze te gebruiken en/of te manipuleren.

  1. Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, verlenen, veranderen of wijzigen van de Inhoud, of hiertoe toegang verlenen aan het publiek via welke vorm van openbare communicatie dan ook, tenzij 365BureauStoel hiervoor toestemming heeft gegeven.

  1. Het verwijderen, verbergen of manipuleren van de aan intellectuele of industriële eigendomsrechten onderworpen Inhoud en overige identificatiegegevens van deze rechten van 365BureauStoel of van derden die in de Inhoud zijn opgenomen, alsmede de technische beschermingsvoorzieningen of enige informatiemechanismen die mogelijk in de Inhoud zijn opgenomen..

365BureauStoel verwittigt dat het materiaal op deze website alleen ter informatie is opgenomen en bijgevolg niet toereikend is om in een bepaald geval beslissingen te nemen of standpunten in te nemen.

De Gebruiker moet er rekening mee houden dat het mogelijk is dat het op deze website opgenomen materiaal geen weerspiegeling is van de meest recente wetgevende of jurisprudentiële status met betrekking tot de geanalyseerde kwesties. Daarenboven kan dit materiaal gewijzigd, ontwikkeld of bijgewerkt worden zonder voorafgaande kennisgeving.

365BureauStoel sheeft het recht om elk van de bovengenoemde gedragingen te onderzoeken en er aangifte van te doen in overeenstemming met de wet, alsmede om met de autoriteiten samen te werken bij het onderzoek naar dergelijk optreden.

365BureauStoel kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website tijdelijk opschorten voor onderhoud, nazicht, update of verbetering. Desalniettemin zal 365BureauStoel de Gebruiker, zolang de omstandigheden dit toelaten, met voldoende kennisgeving op de hoogte brengen van de datum die voorzien is voor de opschorting van de Diensten. 365BureauStoel is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat Gebruikers kunnen maken van de Inhoud op de Website3.- Intellectuele en Industriële Eigendom


Alle intellectuele eigendomsrechten van de Inhoud van de Website en het grafisch design ervan, zijn het exclusieve eigendom van 365BureauStoel of van een derde partij die het gebruik ervan heeft toegestaan. Het is dan ook 365BureauStoel die het exclusieve recht heeft om deze te exploiteren. Om deze reden, en op grond van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake Intellectuele en Industriële eigendomsrechten.

365BureauStoel verleent geen enkele licentie of toestemming voor gebruik van welke aard dan ook met betrekking tot haar intellectuele en industriële eigendomsrechten of met betrekking tot enig ander eigendomsrecht of recht met betrekking tot de Website,de Diensten of de Inhoud ervan.

De reproductie en tijdelijke opslag van de inhoud van de Website is toegestaan voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik en de weergave van de Website vanuit een persoonlijk toestel.

De legitimiteit van de intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door de gebruikers aangevoerde Inhoud valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van deze laatsten. De Gebruiker zal 365BureauStoel dan ook vrijwaren van enige claim van derden die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik van de Inhoud op de Website.4.- Aansprakelijkheid en Garanties


365BureauStoel verklaart dat ze de nodige maatregelen heeft genomen die, binnen haar mogelijkheden en de staat van de technologie, de correcte werking van haar Website mogelijk maken, alsook de afwezigheid van virussen en schadelijke componenten. 365BureauStoel kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. De continuïteit en beschikbaarheid van de Inhoud en Diensten.

  1. De afwezigheid van fouten in deze Inhoud, noch de correctie van gebreken die zich eventueel kunnen voordoen.

  1. De afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten.

  1. De schade veroorzaakt door eender welke persoon die de veiligheidsystemen van 365BureauStoel schendt..

De bijdragen die men op deze site kan terugvinden, zijn uitsluitend ter informatie gemaakt. 365BureauStoel staat niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de inhoud ervan.

365BureauStoel neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor links naar andere websites die men op de Website kan vinden en die de Gebruiker kunnen doorverwijzen naar andere websites waarover 365BureauStoel geen controle heeft: de opname van links naar andere websites betekent niet dat 365BureauStoel de inhoud ervan goedkeurt noch dat er enige vorm van associatie bestaat tussen 365BureauStoel en de eigenaars ervan. Derhalve neemt de Gebruiker toegang tot de Inhoud onder zijn eigen verantwoordelijkheid en onder de gebruiksvoorwaarden die erop van toepassing zijn.5.- Duur en wijziging


Onderhavige Wettelijke Kennisgeving is voor onbepaalde duur geldig en 365BureauStoel kan de voorwaarden wijzigen die erin vermeld worden. Deze wijzigingen treden in werking op het ogenblik waarop ze gepubliceerd worden.

365BureauStoel kan zowel de Inhoud als de Diensten die het ze verleent verwijderen, uitbreiden of wijzigen, alsook de manier waarop men deze kan terugvinden of hoe ze worden voorgesteld. De voorwaarden die gepubliceerd zijn op het ogenblik waarop de Gebruiker de Website van 365BureauStoel bezoekt, worden als geldig beschouwd.

Uit de toegang tot en/of het gebruik van de Website leidt men af dat de Gebruiker onderhavige Wettelijke Kennisgeving en haar voorwaarden aanvaardt, en in voorkomend geval, eveneens de hierin aangebrachte wijzigingen.