VOORWAARDEN VAN "365BureauStoel”

Voorafgaande inlichtingen

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden”) zijn van toepassing op de aankoop en verkoop van de producten die DECO ONLINE S.L. regelen. (hierna, "365BureauStoel") commercialiseert via haar website https://365bureaustoel.nl/ (hierna de "Website).

De gegevens van 365BureauStoel luiden als volgt:

Maatschappelijke benaming: DECO ONLINE S.L.

Domicilie: Carretera de Barcelona, 34-40, 08210, Barbera del Valles, Barcelona

N.I.F. [Fiscaal Identificatienummer]: B-65686651

E-mailadres: [email protected] Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en Toegang tot de Website

Door gebruik te maken van de diensten van de Website gaat de Gebruiker akkoord met onderhavige Voorwaarden waarin de rechten en plichten van de Website van 365BureauStoel bepaald worden. Dit zijn de enige Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website (onverminderd het feit dat er voor bepaalde diensten bijzondere voorwaarden kunnen gelden) en op het plaatsen van bestellingen via de Website. Ze vervangen welke andere voorwaarden dan ook.

Met "Gebruikers" van de Website verwijzen wij naar elke persoon die op de Website geregistreerd is of er gebruik van maakt. Eenieder kan zich registreren of gebruik maken van de Website op voorwaarde dat hij/zij de Voorwaarden aanvaardt, samen met alle andere beleidsregels en principes die van toepassing zijn op het Platform en die hieronder worden beschreven.

Op de Diensten die op deze Website worden aangeboden, zijn onderworpen aan: (i) onderhavige Voorwaarden; (ii) de Bijzondere voorwaarden die op de Website bekendgemaakt kunnen worden (iii) de huidige en toepasselijke wetten, voorschriften die van toepassing zijn op sector, alsook de algemene criteria en praktijken.

Voor toegang tot de Website moet de Gebruiker zich niet registreren. Opdat de Gebruiker een door 365BureauStoel aangeboden product kan kopen, moet hij/zij zich wél registreren en moet 365BureauStoel vóór het uitvoeren van de betreffende bestelling, deze registratie eerst controleren en aanvaarden overeenkomstig onderhavige voorwaarden.Aanvaarding van de Bijzondere Voorwaarden

De toegang tot bepaalde inhoud alsook het gebruik van de diensten kunnen onderworpen zijn aan bepaalde bijzondere voorwaarden, die, al naargelang het geval, onderhavige Voorwaarden zullen vervangen, aanvullen en/of wijzigen. In geval van tegenstrijdigheid zullen de bepalingen van de Bijzondere voorwaarden de bovenhand hebben op de Algemene Voorwaarden.

Alvorens deze specifieke diensten die via de Website van 365BureauStoel worden aangeboden te gebruiken en/of aan te vragen, moet de Gebruiker, in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden die 365BureauStoel hiertoe heeft opgesteld, aandachtig lezen. Het gebruik, de boeking en/of aanvraag van deze specifieke diensten brengt de aanvaarding met zich mee van de bijzondere voorwaarden die erop van toepassing zijn in de versie gepubliceerd door 365BureauStoel op het ogenblik waarop dit gebruik, deze boeking en/of overeenkomst via de Website zich voordoet.Voorwerp

Deze website werd ontwikkeld door 365BureauStoel met als doel de gebruikers kwaliteitsvolle en ergonomische kantoorstoelen en "gamestoelen" aan te bieden, van zowel designers als eigen productie (hierna de "Producten").

Bij het kiezen tussen de Producten van 365BureauStoel, moet het Product dat door de Gebruiker gekozen wordt beschikbaar zijn op de Website. Het doel van deze algemene voorwaarden is het regelen van verkoop van deze Producten aan de gebruikers.Klantenservice

De Website van 365BureauStoel biedt de Gebruiker de mogelijkheid om met de Klantenservice contact op te nemen via het telefoonnummer 900.909.200  of via het e-mailadres [email protected] , voor eventuele twijfels of vragen met betrekking tot de inhoud van deze Voorwaarden. Gebruikersaccount

De Website biedt de Gebruiker de mogelijkheid om een account aan te maken via een online formulier waarop de vereiste gegevens moeten worden ingevuld.

In deze contekst is de Gebruiker verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersaccount.

De Gebruikers moeten hun huidige gegevens op nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en volledige wijze verstrekken, zoals gevraagd in het registratiegedeelte van de Website. De Gebruiker moet onder andere zijn/haar contactgegevens aangeven op het registratieformulier (naam, achternaam, leveringsadres van het Product, telefoonnummer, e-mailadres, betaalwijze, enz.)

In dit opzicht is de Gebruiker met betrekking tot het account dat hij/zij op de Website aanmaakt, volledig verantwoordelijk voor het beheer en gebruik ervan. 

Derhalve is de Gebruiker verantwoordelijk voor de gepaste bewaring en vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en/of wachtwoorden die hem/haar toegang verlenen tot het account. Hij/zij stemt ermee in het gebruik ervan niet tijdelijk of permanent aan derden over te dragen noch toegang aan derden toe te staan.

Op grond van het voorgaande moet de Gebruiker 365BureauStoel onmiddellijk via het e-mailadres  [email protected]  op de hoogte stellen van eender welk misbruik van zijn/haar contactgegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord, enz.) tengevolge van omstandigheden zoals diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, zodat 365BureauStoel onmiddellijk kan overgaan tot het annuleren of blokkeren en/of uitschakelen van het gebruikersaccount zodra ze is ingelicht van dit ongeoorloofde gebruik. 

Zolang dergelijke feiten niet worden gecommuniceerd, is 365BureauStoel vrijgesteld van enige vorm van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het misbruik van gebruikersnamen of wachtwoorden door onbevoegde derden.Gebruik van de Website

De Gebruiker verbindt zich ertoe op wettig, zorgvuldige, eerlijke en correct wijze gebruik te maken van alle informatie of inhoud waartoe hij/zij via de Website toegang heeft, en dit alles onder de principes van goede trouw en in naleving van de geldende wetgeving en deze Algemene Voorwaarden, op welk ogenblik dan ook.

365BureauStoel behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te schrijven die misbruik maken van hun account voor het verrichten van frauduleuze handelingen die 365BureauStoel schade (kunnen) berokkenen.

Mocht 365BureauStoel enige onregelmatigheid vaststellen of mochten er redelijke gronden bestaan dat een Gebruiker frauduleuze handelingen verricht die in strijd zijn met de goede trouw en met onderhavige Voorwaarden, dan behoudt 365BureauStoel zich het recht voor om het lidmaatschap van de Gebruiker te beëindigen, met inbegrip van dat van alle Gebruikers die al dan niet rechtstreeks voordeel zouden gehaald hebben uit dit soort handelingen. Bovendien kan ze hierbij eender welke nodige wettelijke actie ondernemen. In dit kader verklaart 365BureauStoel dat ze de gepaste mechanismen in werking heeft gesteld voor het vaststellen van eventuele frauduleuze, onregelmatige of bedrieglijke handelingen door de Gebruiker met het oog op het schenden van de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de account.

365BureauStoel behoudt zich het recht voor om een account niet toe te kennen wanneer zij redelijke en substantiële redenen heeft om aan te nemen dat een gebruiker onderhavige Voorwaarden heeft geschonden.Bestellingen en verkoopvoorwaarden

365BureauStoel biedt haar diensten aan over het hele grondgebied van de Europese Unie (hierna de “EU”) met name in het Spaanse Schiereiland (met inbegrip van de Balearen en de Canarische Eilanden), Continentaal Frankrijk (met inbegrip van Corsica), Nederland, Italië (met inbegrip van Sardinië en Sicilië), Portugal, België, Duitsland .

Om een aankoop te doen, moeten de gebruikers ofwel het aankoopformulier op de Website invullen ofwel de aankoop via de gebruikersaccount uitvoeren.

Indien een Gebruiker die niet op het grondgebied van de EU woont, de op de Website aangeboden Producten wenst aan te kopen, zal hij/zij contact moeten opnemen met 365BureauStoel via het volgende e-mailadres: [email protected], zodat 365BureauStoel de verzending kan inschatten van het Product naar het land waar de Gebruiker verblijft.

In geen geval zal 365BureauStoel opzettelijk artikels of meer stuks te koop aanbieden dan zij beschikbaar heeft. Moest het product niet beschikbaar zijn nadat de bestelling werd geplaatst, dan zal men de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen en hem de mogelijkheid aanbieden van een levering met vertraging of vervanging door een soortgelijk Product, of bij gebrek daaraan, de terugbetaling van het betaalde bedrag9  Prijzen en betalingswijze

Alle prijzen van de Producten die via de Website worden aangegeven, worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of eender welke andere indirecte belasting die hier de tegenwaarde van vormt of deze vervangt,  alsook inclusief andere belastingen die er mogelijk op van toepassing zijn. 

Wat de betalingswijze betreft, kan de Gebruiker het bedrag dat overeenstemt met zijn bestelling betalen via de betaalmiddelen die op de Website worden aanvaard: 

Krediet- of debetkaart 

Bankoverschrijving

PayPal

Amazon Pay

365BureauStoel behoudt zich het recht voor om de Gebruiker om een specifieke betalingswijze te vragen in gevallen waarin de identiteit van de koper moeilijk of twijfelachtig is.

Binnen maximaal vierentwintig (24) uur stuurt 365BureauStoel een e-mail naar de Gebruiker, waarin de gegevens van de gedane aankoop worden bevestigd. In deze e-mail wordt een referentiecode voor de aankoop toegekend en gedetailleerde vermelding gemaakt van de kenmerken van het Product, de prijs ervan, de verzendkosten en de gegevens van de gekozen optie voor de uitvoering van de betaling van de gekochte Producten, alsmede de factuur of ontvangstbevestiging die betrekking hebben op de bestelling eenmaal nadat deze officieel is, d.w.z. na aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden en na de betreffende betaling.

De Gebruikers krijgen de garantie dat de betaalprocedure volkomen veilig is en in overeenstemming gebeurt met de protocollen en veiligheidsdiensten die vereist zijn door de toepasselijke nationale en Europese regelgeving.

De Gebruiker moet 365BureauStoel op de hoogte brengen van eventuele onnodige of frauduleuze debitering op de kaart die voor de aankopen wordt gebruikt, door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected] binnen de kortst mogelijke tijd, zodat 365BureauStoel de gepaste stappen kan ondernemen met betrekking tot het concrete geval.10 Inlichtingen omtrent de Producten en Diensten van 365BureauStoel.

De gegevens die op de Website in de beschrijvingen van de Producten zijn opgenomen, hebben een louter informatieve functie. 

365BureauStoel wijst dan ook elke verantwoordelijkheid af voor foute vermeldingen in deze informatie, hoewel ze zich ertoe verbindt alle maatregelen te treffen die binnen haar macht liggen om dergelijke fouten of nalatigheden zo snel mogelijk te corrigeren eenmaal wanneer ze ervan op de hoogte is gebracht.11  Termijnen, levering, verzendkosten en zoekgeraakte zendingen

11.1  Levering van het Product

365BureauStoel verbindt zich ertoe het Product in perfecte staat te leveren op het door de Gebruiker opgegeven adres. Om de levering te optimaliseren dient de Gebruiker een adres op te geven waar de bestelling binnen de normale werkuren geleverd kan worden.

365BureauStoel is echter niet verantwoordelijk voor fouten in de levering van de bestelling wanneer het door de Gebruiker in het bestelformulier opgegeven leveringsadres onjuist is, niet overeenkomt met de werkelijkheid, vals is of is weggelaten.

Indien de ontvanger op het ogenblik van levering afwezig is, laat de transporteur een nieuw bericht achter, waarin wordt aangegeven hoe een nieuwe levering moet worden afgesproken. Als het niet mogelijk is om het bericht achter te laten, zal de transporteur telefonische contact met u proberen op te nemen. Moest het evenmin mogelijk zijn om via deze laatste weg contact op te nemen, dan sturen wij u een e-mail naar het adres dat u ons tijdens het aankoopproces hebt opgegeven, met vermelding van het telefoonnummer van de transporteur, zodat u de levering kunt afspreken.

Onverminderd het bovenstaande verbindt 365BureauStoel zich ertoe de maatregelen te nemen die binnen haar bereik liggen, zodat de levering van de bestellingen binnen de overeengekomen termijn kan gebeuren, en zo niet, zo snel mogelijk, met het oog op de tevredenheid van de ontvanger.

11.2 Leveringstermijn en termijn voor kennisgeving

De Gebruiker moet er rekening mee houden dat op de leveringstijd van de zendingen op bepaalde data en in bepaalde perioden van het jaar (bijvoorbeeld de zomermaanden, kersttijd, Black Friday, enz.) beïnvloed kan worden door het feit dat de transportmiddelen verzadigd kunnen zijn. Het is daarom aan te raden om de artikels waarin u als Gebruiker geïnteresseerd bent voldoende op voorhand te reserveren of aan te kopen, zodat deze op de door u gewenste data op de plaats van bestemming aankomen. 

365BureauStoel laat u weten dat ze geen leveringen uitvoert op zaterdag en zondag, noch op nationale of gewestelijke feestdagen, noch op die dagen die samenvallen met lokale feesten die de betreffende transportactiviteiten zouden kunnen beïnvloeden.  .

Moest de Gebruiker niet gelokaliseerd kunnen worden op zijn/haar domicilie, dan zal het koeriersbedrijf een bericht achterlaten dat aangeeft waar de bestelling zich bevindt en hoe deze moet worden opgehaald.

11.3 Verzendmethoden

365BureauStoel biedt voor alle zendingen een Express Delivery Service aan.
Deze verzendmethode wordt uitgevoerd via spoedtransportbedrijven die de levering op straat overhandigen, of aan de voordeur van het domiclie of bedrijf van de Gebruiker.
Via deze dienst garandeert 365BureauStoel dat de Producten binnen 3 tot 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling geleverd worden, op voorwaarde dat de Producten op voorraad beschikbaar zijn. Deze verzendmethode is volledig gratis. 

11.4 Formaliteiten bij de levering

De Gebruiker moet controleren of de verpakking in goede staat is en geen zichtbare schade vertoont, en dit in de aanwezigheid van de transporteur die het bestelde product levert. 

Indien de Gebruiker een of andere afwijking aan het Product vaststelt, dan moet hij/zij dit vermelden op de leveringsbon en het eveneens aan 365BureauStoel meedelen door een email te sturen naar het volgende adres: [email protected]/ ofwel door contact op te nemen met de klantenservice op het telefoonnummer 900.909-200  of via het e-mailadres [[email protected]_], en dit binnen de 48 uur na de ontvangst en/of montage en installatie van de Producten, zodat er kan worden overgegaan tot de omruiling of terugbetaling van het Product overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de volgende paragraaf.12  Wijzigingen, retourzendingen en herroepingsrecht

12.1  Retourzendingen omwille van schade en fabrieksfouten.

Alle producten die via de website worden aangeboden zijn volledig nieuw en origineel, tenzij anders aangegeven in de beschrijving. Ze beschikken eveneens over een garantie met een geldigheidsduur van twee jaar vanaf de levering van het product, zoals beschreven in Richtlijn 1999/44/EG betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Deze garantie wordt verstrekt door de leverancier van het product.
De klanten van 365BureauStoel genieten van de garantie die door de elkeen van de fabrikanten van de verschillende artikels wordt gegeven. Defecten of schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste behandeling van het Product vallen niet onder deze garantie. Een verminderde werking van de artikels tengevolge van beperkingen met betrekking tot het ontwerp ervan, wordt ook niet door deze garantie gedekt.
Alle onderdelen die onderhevig zijn aan bederf of slijtage zoals wielen, beslag, hydraulische componenten, bedieningspanelen, elektrische en/of elektronische elementen, zuigers, enz., zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit het recht op de garantie.
Tijdens de garantieperiode kan de Gebruiker eender welk product dat een fabrieksfout vertoont, gratis terugsturen naar 365BureauStoel. Om de retourzending te verwezenlijken, moet de Gebruiker contact opnemen met 365BureauStoel via het formulier in het overeenkomstige sectie van de Website, en hierop het product of de producten vermelden dat dient teruggezonden te worden, samen met een gedetailleerde lijst van de gebreken die men erop heeft vastgestelde. Zodra deze mededeling is ontvangen, zal het team van de klantenservice van 365BureauStoel de betreffende omruiling of terugbetaling van het Product verwerken, zonder enige kosten voor de Gebruiker.
In geval van een defect product zal 365BureauStoel al naargelang het geval overgaan tot het herstel, de vervanging of  prijsvermindering van het Product, of de beëindiging van het contract. Deze stappen zijn gratis voor de klant. De klant moet de verkoper van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte stellen binnen de twee maand nadat hij er kennis van heeft genomen.

12.2 Herroeping, Omruiling of Retourzending.

Moest de Gebruiker niet tevreden zijn met het Product dat hij/zij in zijn bestelling heeft ontvangen, dan beschikt deze overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, over een termijn van 14 kalenderdagen om het Product terug te sturen en alzo zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen vanaf de datum van de materiële verwerving van het product, zonder hierbij enige boete te moeten betalen noch de reden te moeten vermelden.

Bij het retourneren van het product moet de Gebruiker zelf de kosten voor het retourzending van zijn bestelling dragen.

Om de retourzending te verwezenlijken, moet de Gebruiker het herroepingsformulier invullen en opsturen naar het e-mailadres [email protected]. Dit herroepingsformulier dient als eenduidige verklaring en is terug te vinden op het einde van onderhavige Voorwaarden, als BIJLAGE 1. Zodra de klantenservice van 365BureauStoel deze mededeling ontvangen heeft, zal zij u uw aanvraagnummer meedelen, alsook de procedure voor het uitvoeren van de omruiling of retourzending.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u, samen met het herroepingsformulier, verschillende foto's van het product opsturen en hierbij het ordernummer en de reden van de retourzending vermelden. 

De Gebruiker moet zijn gewenste financiële oplossing aangeven en hierbij kiezen tussen Vervanging van de stoel, Terugbetaling op de gekozen betaalmethode of Bon voor een nieuwe aankoop op de Website van 365BureauStoel.

Zodra wij bij 365BureauStoel het verzoek hebben ontvangen, zullen we contact met de Gebruiker opnemen. 

Elk product moet met al zijn onderdelen ongebruikt en in perfecte staat in de verpakking geretourneerd worden, in voorkomend geval, samen met de documentatie en originele accessoires die erbij werden geleverd. Het naar behoren ingevulde retourformulier evenals een kopie van de leveringsbon of de factuur moeten eveneens erbij. Indien het Product niet in de originele verpakking wordt geretourneerd, behoudt 365BureauStoel zich het recht voor om de retourzending te aanvaarden of om de kosten van de verpakking en het opnieuw in goede staat brengen van de stoel aan de Gebruiker in rekening te brengen.

Zodra 365BureauStoel het product heeft ontvangen, zal ze zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de twintig (20) dagen na ontvangst van het product in haar magazijnen overgaan tot de terugbetaling van de betaalde bedragen.

Indien de Gebruiker beslist om het gekochte product om te ruilen, moet hij/zij 365BureauStoel hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]  binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product.

Zodra 365BureauStoel de e-mail ontvangen heeft, zal ze nagaan of het Product waarmee de Gebruiker zijn aankoop wilt omruilen, beschikbaar is.

Zodra 365BureauStoel dit gedaan heeft, zal ze contact opnemen met de Gebruiker om hem/haar op de hoogte te brengen of het aangevraagde Product al dan niet beschikbaar is. Indien er een Product beschikbaar is met de eigenschappen die de Gebruiker verzocht heeft, dan zal 365BureauStoel er eveneens de leveringstermijn van aangeven. 

In het geval dat 365BureauStoel de Gebruiker de beschikbaarheid bevestigt van het Product waarop de ruil van toepassing is, dan moet deze laatste het betreffende Product naar het adres van 365BureauStoel sturen, zodat zij kan controleren of het product in perfecte staat is. 

Men laat de Gebruiker weten dat het om te ruilen Product zich in perfecte staat moet bevinden, ongebruikt in zijn verpakking en voorzien van alle etiketten, en in voorkomend geval, van de documentatie en originele accessoires die erbij geleverd werden. 

De leveringstermijn van het nieuwe product is afhankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid ervan. 

Bij de overhandiging van het Product door het koeriersbedrijf aan de Gebruiker, overeenkomstig de omruiling die hij/zij heeft aangevraagd, moet de Gebruiker ter bevestiging van de overhandiging het afgedrukte document dat 365BureauStoel hem/haar zal verstuurd hebben nadat zij de perfecte staat heeft vastgesteld van het Product waarop de omruiling van toepassing is, aan het koeriersbedrijf overhandigen.

De Gebruiker kan het product gratis omruilen, met uitzondering van de verzendkosten. 

Condiciones específicas de devoluciones por desistimiento de compra.

In het geval van een aan de transporteur overhandigde niet verwerkte bestelling, zal men de Gebruiker het betaalde bedrag terugbetalen binnen de 10 werkdagen na de bevestiging, per e-mail van de herroeping van de aankoop. De terugbetaling zal, indien mogelijk, gebeuren via dezelfde betaalmethode die bij de aankoop werd gebruikt, zonder dat er transportkosten moeten worden betaald.

Voor de geleverde bestellingen die u wenst te retourneren, zal de terugbetaling gebeuren binnen de 20 werkdagen nadat 365BureauStoel het Product terug in haar magazijnen heeft ontvangen en er de goede staat van heeft bevestigd. De terugbetaling zal, indien mogelijk, gebeuren via dezelfde betaalmethode die bij de aankoop werd gebruikt, zonder dat er transportkosten moeten worden betaald. 

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht met betrekking tot zitmeubel-producten, zal de Gebruiker moeten voldoen aan de voorwaarden in deze paragraaf en zich ervan verzekeren dat hij/zij het Product verzendt in dezelfde staat waarin het ontvangen werd, samen met alle bijbehorende elementen (componenten, montageonderdelen, bekleding, eventuele reserveonderdelen, enz.). 

Indien de originele verpakking niet wordt bijgehouden, is het mogelijk dat het bedrag van het Product bij de retourzending verminderd is in waarde.

365BureauStoel zal overgaan tot het terugbetalen van de aankoopprijs eenmaal wanneer ze de Producten in haar faciliteiten heeft ontvangen en de goede staat ervan gecontroleerd heeft. 

Specifieke voorwaarden voor retourzendingen als gevolg van een Fout in de verzending van de bestelling

In het geval dat het verzonden product dat ontvangen werd door de Gebruiker, niet overeenkomt met het product dat deze heeft aangekocht, verbindt 365BureauStoel zich ertoe het verkeerde product te vervangen. De Gebruiker heeft een termijn van 48 uur vanaf de ontvangst van de bestelling om 365BureauStoel op de hoogte te stellen van dit soort incidenten.

De onkosten voor het ophalen en vervangen van de bestelling zijn in dat geval voor rekening van 365BureauStoel.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de originele verpakking bij te houden en het product goed te verpakken, zodat het koeriersbedrijf het pakket kan ophalen. Slecht verpakte producten kunnen leiden tot bijkomende retourkosten.


13 Aansprakelijkheid

365BureauStoel biedt geen enkele garantie en is evenmin in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de Inhoud of Website. Zo is 365BureauStoel niet verantwoordelijk voor de volgende omstandigheden, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot: 

Het verlies, de schade, het oponthoud of de vertraging in de levering van de bestelling door toevallige oorzaken, overmacht of handelingen die aan de Gebruiker toe te schrijven zijn;

Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de Website en/of de diensten of inhoud erop, met uitzondering van - voor zover toegestaan door de huidige wetgeving - enige aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van het gebrek aan beschikbaarheid of de continuïteit van de werking van de Website, zoals bijvoorbeeld fouten of vertragingen met betrekking tot de toegang tot de Website door de Gebruiker bij het invoeren van zijn gegevens op de bestelbon, de traagheid of onmogelijkheid voor de ontvangers om de bevestiging van de bestelling te ontvangen of eender welke anomalie die zich kan voordoen en die buiten de goede trouw van 365BureauStoel valt;

Het gebrek aan bruikbaarheid van de Website of de Inhoud met betrekking tot een of andere dienst; 

De inhoud van andere websites waarnaar verwezen kan worden door links op de Website van 365BureauStoel;

Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke software op de Website; en

Het onrechtmatig, nalatig, frauduleus gebruik van de Website of de inhoud ervan door de Gebruikers, in strijd met deze Voorwaarden of de goeder trouw, met inbegrip van elke inbreuk op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van 365BureauStoel of van derden.

In elk geval verbindt 365BureauStoel zich ertoe de problemen die zich kunnen voordoen op te lossen en de Gebruiker alle nodige ondersteuning te bieden om tot een snelle en bevredigende oplossing van het incident te komen.14 Intellectuele eigendom

Alle rechten op de inhoud, het design en de broncode van deze Website en in het bijzonder, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, alle rechten op de foto's, afbeeldingen, tekst, logo's, ontwerpen, merken, handelsnamen en gegevens opgenomen in de Website, alsook enige andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, zijn eigendom van 365BureauStoel of van derden die 365BureauStoel uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om deze op haar Website te gebruiken.

Daarom, en op grond van de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, alsmede van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk en aanvullende wetgeving op het gebied van intellectuele en industriële eigendom, is de reproductie, overdracht, aanpassing, vertaling, distributie, publieke communicatie, met inbegrip van de terbeschikkingstelling, in welke vorm en met welke technische middelen dan ook, van de Inhoud van de Website strikt verboden, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan door 365BureauStoel.

365BureauStoel verleent geen enkele licentie of toestemming tot enig gebruik, van welke aard dan ook, met betrekking tot haar intellectuele en industriële eigendomsrechten of met betrekking tot enig ander eigendomsrecht of recht met betrekking tot de website. Ook zal er in geen enkel geval worden aangenomen dat de toegang en het surfen van de Gebruikers een verklaring van afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten door 365BureauStoel inhoudt.

Elk gebruik van deze Inhoud dat niet vooraf door 365BureauStoel is geautoriseerd, zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten en zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgelegde aansprakelijkheden.15 Wijzigingen

De informatie op deze Website is van kracht sinds de datum van de laatste update van de Website. 365BureauStoel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze Website, alsook onderhavige Voorwaarden, het privacybeleid of enige andere informatie bij te werken, te wijzigen of te verwijderen.

De inwerkingtreding van de wijzigingen van de voorwaarden zal plaatsvinden vanaf het ogenblik waarop ze op deze Website worden bekendgemaakt


16 Nietigheid en rechtsgeldigheid van de clausules

Elkeen van de clausules of onderwerpen onder deze gebruiksvoorwaarden moet onafhankelijk en afzonderlijk worden geïnterpreteerd. De overige bepalingen worden niet beïnvloed indien een van de clausules door een gerechtelijke uitspraak of definitieve arbitragebeslissing nietig is verklaard. De betreffende clausule of clausules zullen worden vervangen door een of meer andere clausules die de door de Voorwaarden beoogde gevolgen behouden.17 Recht van uitsluiting

365BureauStoel behoudt zich het recht voor om de toegang tot de startpagina en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken, op eigen verzoek of dat van een derde partij, aan gebruikers die zich niet aan deze Voorwaarden houden.18 Toepasselijk recht en jurisdictie

Onderhavige Voorwaarden zijn onderworpen aan het Europees recht. De partijen onderwerpen zich aan de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de Gebruiker.

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) N.º 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen, deelt 365BureauStoel u mee dat de Gebruikers die ingezetenen zijn van de Europese Unie, zich in geval van een geschil kunnen wenden tot het door de Europese Commissie ontwikkelde "Online Dispute Resolution Platform" om te trachten een geschil dat voortvloeit uit de door 365BureauStoel geleverde diensten buiten de rechtbank om op te lossen.

De Gebruiker-Klant heeft toegang tot het "Online Dispute Resolution Platform" via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/".19 Klarna

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.